Załatw sprawę / Zasady ogólne

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw


 1. Wszystkie sprawy kierowane do ZPTP rejestrowane są w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym przez sekretariat.

 2. Zasady postępowania przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw indywidualnych określa Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 3. Pracownicy ZPTP zobowiązani są do sprawnego, rzetelnego i bezstronnego rozpatrywania spraw, kierując się przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami prawa ogólnie obowiązującego.

 4. Odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i prawidłowe załatwienie spraw ponoszą kierownicy oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków


 1. Skargi i wnioski mogą być kierowane pisemnie lub ustnie do protokołu.

 2. Do obowiązków wszystkich pracowników ZPTP należy:

  1. Sprawne i rzetelne rozpatrywanie skarg i wniosków. Nadzór bezpośredni nad terminowością załatwiania skarg i wniosków sprawuje Dział Organizacyjno-Administracyjny.

  2. Przyjmowanie do protokołu skarg i wniosków wnoszonych ustnie.

  3. Niezwłoczne kierowanie wszystkich skarg i wniosków do "Centralnego rejestru skarg i wniosków", który prowadzi Dział Organizacyjno-Administracyjny.

  4. Niezwłoczne kierowanie kopii udzielonej odpowiedzi do rejestru skarg i wniosków.