Zarządzenie Dyrektora ZPTP

ZPTP

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy przepisy obowiązujące na nowo powstającej giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej. Ponadto informujemy, że termin i miejsce zbierania wniosków zostanie wskazany niezwłocznie po ustaleniu całego harmonogramu (harmonogram będzie również dostępny na stronie internetowej).

TREŚĆ ZARZĄDZENIA :

Tekst ujednoliconyzarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy z dnia 26 września 2017r., uwzględniające zmianę wprowadzone zarządzeniem nr 6/2017 Dyrektora Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy z dnia 12 października 2017r.

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy z dnia 26 września 2017r.

w sprawie zasad przeniesienia kupców z giełdy sobotnio-niedzielnej Namysłowska na giełdę sobotnio-niedzielną Jagiellońska, zasad funkcjonowania giełdy sobotnio-niedzielnej Jagiellońska oraz opłat eksploatacyjnych pobieranych na giełdzie sobotnio-niedzielnej Jagiellońska zarządzanej przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy.

Na podstawie § 3 pkt. 7 oraz w związku z § 4 pkt. 3 i 5 Statutu Zarządu Praskich Terenów Publicznych zawartym w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/970/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r., § 2a załącznika do Zarządzenia nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady przeniesienia kupców z giełdy sobotnio-niedzielnej Namysłowska oraz zasady przyjmowania na giełdę sobotnio-niedzielną przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie – załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Ustala się zasady funkcjonowania giełdy sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie – załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.

Ustala się cennik opłat eksploatacyjnych pobieranych na giełdzie sobotnio-niedzielnej Jagiellońska zarządzanej przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy – załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Obsługi Handlu ze zobowiązaniem wywieszenia tekstu zarządzenia na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Namysłowskiej (do czasu jej zamknięcia) oraz na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej do wiadomości kupców.

§ 5.

Zasady wynikające z niniejszego dokumentu nie uchybiają innym przepisom, a w szczególności przepisom regulującym wydzierżawianie nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2017

ZASADY PRZENIESIENIA KUPCÓW Z GIEŁDY SOBOTNIO-NIEDZIELNEJ NAMYSŁOWSKA ORAZ ZASADY PRZYJMOWANIA NA GIEŁDĘ SOBOTNIO-NIEDZIELNĄ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ W WARSZAWIE

§ 1.

Zarządcą giełdy sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej jest Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ul. Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa

§ 2.

1. Zarządca określa następujący podział miejsc: a) samochodowe (przeznaczone do handlu z samochodu lub w sąsiedztwie samochodu dla pojazdów nie dłuższych niż 5 m) - 46 miejsc o wymiarach 5,00 m x 4,60 m
b) stanowisko handlowe (przeznaczone do handlu naręcznego lub pod namiotami) – 47, w tym:
 37 miejsc o wymiarach 2,30 m x 4,00 m
 10 miejsc o wymiarach 2,30 m x 2,00 m.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).

§ 3.

W celu otrzymania miejsca na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej należy złożyć czytelnie wypełniony wniosek o udostępnienie miejsca (2 egzemplarze) – wzór wniosku załącznik nr 1 do Zasad przeniesienia.

§ 4.

1. Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie i miejscu wskazanym przez administratora giełdy.

2. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia, do wyczerpania limitów miejsc.

3. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z powodu wyczerpania limitów, będą wpisane na listy rezerwowe zgodnie z kolejnością złożenia.

§ 5.

W przypadku wyczerpania wniosków z list rezerwowych oraz pozostania wolnych miejsc w poszczególnych limitach, będą przyjmowane wnioski od zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie giełdy przy ul. Jagiellońskiej.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2017

ZASADY FUNKCJONOWANIA GIEŁDY SOBOTNIO-NIEDZIELNEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ W WARSZAWIE

Zarządca giełdy sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ul. Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa

§ 1.

1. Giełda czynna jest w soboty i niedziele w godzinach 7:00-15:00

2. Wjazd na teren giełdy od godziny 6:00

3. Giełda nieczynna jest w następujących dniach, jeżeli przypadną w sobotę lub niedzielę:

a) 1 i 6 stycznia,
b) sobota przed Świętami Wielkiej Nocy,
c) Pierwszy dzień Wielkanocy,
d) 1 i 3 maja,
e) Zielone Świątki,
f) 15 sierpnia
g) 1 i 11 listopada
h) 24, 25, 26 i 31 grudnia.

8. W wyjątkowych sytuacjach Zarządca może zamknąć giełdę w innych dniach niż wymienione w ust. 2. W takich przypadkach Zarządca zawiadamia kupców na tydzień przed przewidywanym zamknięciem giełdy, poprzez wywieszenie ogłoszenia na giełdzie.

§ 2.

1. Na terenie giełdy może prowadzić działalność tylko posiadacz identyfikatora – wzór identyfikatora załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania.

2. Identyfikator będzie wydawany na podstawie złożonego wniosku oraz wniesienia opłaty abonamentowej na konto Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy o numerze: 68 1030 1508 0000 0005 5088 9005.

3. Opłaty za korzystanie z giełdy określa załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy z dnia 26 września 2017r

4. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

5. Przedłużenie abonamentu na kolejny miesiąc następuje po dokonaniu opłaty abonamentowej na 5 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

6. Posiadacz abonamentu ma zagwarantowane miejsce do godziny 9:00, po godzinie 9:00 miejsce w danym dniu może być udostępnione innemu zainteresowanemu.

7. Z obowiązku posiadania identyfikatora zwolnienieni są prowadzący działalność, którym udostępniono miejsce jednorazowo po godzinie 9:00.

§ 3.

1. Na giełdzie może być prowadzona działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług.

2. Do prowadzenia działalności gospodarczej na giełdzie uprawnieni są:

a) przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) rolnicy i działkowcy;

c) osoby sprzedające swoje używane przedmioty i rzeczy;

d) zbieracze runa i owoców leśnych.

3. Na giełdzie dozwolone jest prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem:

a) prowadzenia gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,

b) sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,

c) sprzedaży broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych wraz z materiałami pirotechnicznymi widowiskowymi, na których nabycie, przechowywanie lub używanie jest wymagane uzyskanie pozwolenia,

d) sprzedaży innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. W przypadku stwierdzenia faktu sprzedaży artykułów objętych zakazem sprzedaży lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogą one być szkodliwe dla zdrowia, Zarządca dokonuje zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.

§ 4.

1. Miejsca prowadzenia sprzedaży, miejsca postoju pojazdów z których prowadzony będzie handel na giełdzie wyznacza Zarządca.

2. Zarządca może wyznaczyć stałe punkty sprzedaży przeznaczone dla określonych grup lub rodzajów towarów.

3. Wszystkie towary mogą być oferowane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.

4. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez sprzedających, którym miejsce to wyznaczono.

5. Obiekty i urządzenia handlowe oraz inne rzeczy ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania giełdy lub w ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko ich właścicieli lub posiadaczy.

6. Na giełdzie zabrania się spożywania napojów alkoholowych.

§ 5.

1. Korzystający z giełdy są obowiązani do pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży w należytym porządku, a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po sprzedawanych produktach.

2. Po zakończeniu sprzedaży stanowisko powinno być uprzątnięte przez sprzedającego. Zabrania się pozostawiania na giełdzie i jej najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, opakowań i innych podobnych przedmiotów oraz urządzeń handlowych

3. W ciągu jednej godziny od momentu zamknięcia giełdy określonego w § 2 ust. 1, giełda powinna być opróżniona z urządzeń handlowych i doprowadzona do porządku i czystości. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez sprzedającego Zarządca może wykonać tego rodzaju czynności na koszt sprzedającego.

§ 6.

1. Sprzedaż artykułów spożywczych i gastronomicznych może być prowadzona wyłącznie w sposób określony w odrębnych przepisach sanitarnych i weterynaryjnych.

2. Sprzedaż grzybów dziko rosnących może być prowadzona wyłącznie po uprzednim zakwalifikowaniu grzybów przez kwalifikatora.

§ 7.

Zarządca targowiska zobowiązany jest do :

1) opracowania i przestrzegania planu zagospodarowania terenu targowiska, w szczególności w zakresie wyznaczonych miejsc do prowadzenia sprzedaży,

2) przestrzegania i egzekwowania zakazu prowadzenia sprzedaży poza terenami do tego celu wyznaczonymi,

3) dbałości o estetykę oraz utrzymanie ładu i porządku na terenie targowiska,

4) określenia zasad ruchu pojazdów na terenie targowiska,

§ 8.

Osoby prowadzące działalność handlową, gastronomiczną lub usługową na giełdzie zobowiązane są do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, w tym niniejszych zasad, oraz:

1) posiadania przy sobie identyfikatora umożliwiającego ustalenie ich tożsamości,

2) uiszczania przewidzianych na giełdzie opłat,

3) prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu wskazanym przez zarządcę giełdy,

4) zachowania czystości i porządku w miejscu prowadzenia działalności we wskazanym przez zarządcę miejscu w trakcie prowadzenia działalności i po jej zakończeniu.

§ 9.

Nie zastosowanie się przez sprzedającego lub osoby, za które sprzedający ponosi odpowiedzialność do uregulowań zawartych w niniejszych Zasadach, a w szczególności naruszenie przez sprzedającego obowiązku określonego w § 5 ust.1. uprawniać będzie Zarządcę do odmowy udostępnienia oraz rezerwacji temu sprzedającemu stanowiska do wykonywania działalności handlowej. Jeżeli niezastosowanie się przez sprzedającego do uregulowań Zasad wyrządziło szkodę, Zarządca będzie uprawniony do dochodzenia naprawienia tej szkody przez sprzedającego.

§ 10.

Zarządca giełdy ma obowiązek ogłoszenia niniejszych zasad na tablicy ogłoszeń w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2017

Cennik opłat eksploatacyjnych pobieranych na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej, administrowanej przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy .

§ 1.

1. Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej brutto pobieranej od kupców prowadzących działalność na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej jest uzależniona od zajmowanego przez kupca miejsca i wynosi:

za zajęcie miejsca samochodowego 200,- zł

za zajęcie stanowiska handlowego 2,3 m x 4 m 100,- zł

za zajęcie małego stanowiska handlowego 2,3 m x 2 m 60,- zł

2. Wysokość miesięcznej opłaty eksploatacyjnej brutto za jeden z wybranych dni (sobota lub niedziela) pobieranej od kupców prowadzących działalność na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej jest uzależniona od zajmowanego przez kupca miejsca i wynosi:

za zajęcie miejsca samochodowego 100,- zł

za zajęcie stanowiska handlowego 2,3 m x 4 m 50,- zł

za zajęcie małego stanowiska handlowego 2,3 m x 2 m 30,- zł

3. Wpłaty miesięcznej opłaty eksploatacyjnej brutto należy dokonywać na rachunek bankowy Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy o numerze: 68 1030 1508 0000 0005 5088 9005.

4.Wysokość dziennej opłaty eksploatacyjnej brutto pobieranej od kupców prowadzących działalność na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej jest uzależniona od zajmowanego przez kupca miejsca i wynosi:

za zajęcie miejsca samochodowego 30,- zł

za zajęcie stanowiska handlowego 2,3 m x 4 m 15,- zł

za zajęcie małego stanowiska handlowego 2,3 m x 2 m 10,- zł

1. Składowe opłaty eksploatacyjnej na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej:

a) odprowadzenie ścieków,

b) sprzątanie giełdy,

c) wywóz nieczystości,

d) ochrona giełdy.

§ 2.

Dzienna opłata eksploatacyjna, na giełdzie sobotnio-niedzielnej przy ul. Jagiellońskiej pobierana jest w dni targowe od kupca przez inkasentów Zarządu Praskich Terenów Publicznych. Za pobrane opłaty eksploatacyjne inkasent wystawia dowód pobrania, który stanowi druk ścisłego zarachowania.

§ 3.

Nie uiszczenie opłaty eksploatacyjnej należnej zgodnie z taryfikatorem, o którym mowa w §1 pkt 1 i 3 skutkować będzie usunięciem urządzeń i towaru kupca z targowiska.

§ 4.

Cennik opłat eksploatacyjnych obowiązuje od dnia podpisania zarządzenia.

PONIŻEJ LINK DO Zarządzenia:

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora ZPTP

W związku z sygnałami docierającymi do Zarządu Praskich Terenów Publicznych o rzekomych możliwościach załatwienia miejsca przy ul. Jagiellońskiej przez osoby trzecie, uprzejmie informujemy, że ZPTP nie ma nic wspólnego z tego typu informacjami. Każda próba powoływania się na wpływy w Urzędzie powinna zostać zgłoszona odpowiednim służbom.