Przewodnik po ZPTP / O ZPTP

Zarząd Praskich Terenów Publicznych

ZPTP działa na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXVIII/970/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy.

Przedmiot działania:

Przedmiotem działania Zarządu Praskich Terenów Publicznych jest w szczególności:

  • utrzymanie porządku i czystości, a w szczególności: zimowe i letnie utrzymanie ulic gminnych, oczyszczanie terenów nie zagospodarowanych, opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych, likwidacja dzikich wysypisk na terenach nie zagospodarowanych;
  • pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych ulic gminnych;
  • pielęgnacja zieleni parkowej na gminnym terenie zieleńców i skwerów;
  • utrzymanie i pielęgnacja zieleni wewnątrzosiedlowej w dzielnicy, na terenach stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących we władaniu m.st. Warszawy oraz nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom;
  • remonty, przebudowa, utrzymanie, konserwacja i ochrona terenów w przestrzeni wewnątrzosiedlowej dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących we władaniu m.st. Warszawy oraz nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom;
  • utrzymywanie, konserwacja i remonty gminnych obiektów małej architektury, a w szczególności: stacji uzdatniania wody i punktów poboru wody oligoceńskiej, placów zabaw dla dzieci, fontann;
  • prowadzenie gminnych targowisk;
  • prowadzenie gminnych parkingów;
  • realizowanie zleconych przez Prezydenta m.st. Warszawy zadań związanych z programem rewitalizacji m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni publicznej oraz poprawy środowiska naturalnego;
  • współpraca z Urzędem Dzielnicy w prowadzeniu działań zmierzających do regulacji gospodarowania nieruchomościami (podwórkami) niezbędnymi do prawidłowego korzystania z budynków, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, a Miasto jest jednym z właścicieli lokali;

Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XXXVIII/970/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r:

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora ZPTP z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w ZPTP: